[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 :: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.80.33.183  
ค้นหา   
  

ผลงานทางวิชาการครู ปี 2557
    เรื่อง : การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo บน Tablet Pc ในรายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ ( 2204 – 2103 ) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เจ้าของผลงาน : นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
จันทร์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 54    จำนวนการดาวน์โหลด : 299 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo บน tablet Pc รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ ( 2204 – 2103 )  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่   1  ที่ลงทะเบียนเรียน  รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ          รหัสวิชา  ( 2204 – 2103 )   ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  ของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   จำนวน 40  คน  วิธีการดำเนินการวิจัย  ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา ( 2204 – 2103 )  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้บริการและหลังจากจบการเรียนรู้แต่ละบทเรียนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนพร้อมวัดความพึงพอใจของผู้เรียน
          ผลการวิจัยปรากฏว่า การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo บน tablet Pc รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ ( 2204 – 2103 )  ที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/85.13  การทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   พบว่าผู้เรียนกลุ่มที่เรียนด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo บน tablet Pc รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ ( 2204 – 2103 )มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงกว่า  ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน  ที่มีต่อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo บน tablet Pc รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ ( 2204 – 2103 ) พบว่าผลการประเมินความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

ผลงานทางวิชาการครู ปี 2557 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาห้องเรียน Spread Sheet Room 22/ส.ค./2559
      การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo บน Tablet Pc ในรายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ ( 2204 – 2103 ) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 22/ส.ค./2559
      ผลงานวิจัยผลของการเสริมจุลินทรีย์EM แบบแห้ง (Super Bokashi) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อ (Effects of Dietary Supplementation of Bokashi on production 1/ธ.ค./2558
      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 17/เม.ย./2558
      การใช้น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้เปรี้ยวชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ EM เป็นตัวกระตุ้นในการหมัก ในการทำความสะอาดคราบไขมันบนภาชนะ 7/ต.ค./2557


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.043569117-8
mail : kaset101@gmail.com website : http://www.rcat.ac.th
เว็ปไซต์นี้สนับสนุน Internet Explorer 11 หรือ Google chrom,Filefox webmaster:laphon.cs@rcat.ac.th