[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 :: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.21.160  
ค้นหา   
  

ผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2558
    เรื่อง : การสร้างแผ่นพับ ในรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัส 2001 - 2001

เจ้าของผลงาน : สุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล
พุธ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 92    จำนวนการดาวน์โหลด : 70 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
สาระสำคัญ
1.        การย้ายและการคัดลอกข้อความ
2.        การกำหนดค่าต่างๆ ให้กับตัวอักษร
3.        การจัดการเกี่ยวกับย่อหน้า (Paragraph)
4.        การกำหนดกั้นหน้าหรือกั้นหลัง (Indents)
5.        การกำหนด Tab รูปแบบต่างๆ
6.        การกำหนดคอลัมน์ (Column) ให้กับเอกสาร
7.        การสร้างกรอบและใส่สีให้กับเอกสาร (Border and Shading)
8.        การสร้างรูปทรงเลขาคณิตลงในเอกสาร (Objects, Auto shapes)
9.        อักษรศิลป์และรูปภาพ
10.     การใส่สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลงในเอกสาร
11.     หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ  3  D
 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดแทรกคุณลักษณะ 3 D
1.        สามารถย้ายและคัดลอกข้อความได้
2.        สามารถกำหนดค่าต่างๆ ให้กับตัวอักษรได้
3.        สามารถจัดการเกี่ยวกับย่อหน้าได้
4.        สามารถกำหนดกั้นหน้ากั้นหลังได้
5.        สามารถกำหนด Tab รูปแบบต่างๆ ได้
6.        สามารถกำหนดคอลัมน์ได้
7.        สามารถสร้างเส้นกรอบและใส่สีได้
8.        สามารถสร้างรูปทรงเลขาคณิตลงในเอกสารได้
9.        สามารถแทรกอักษรศิลป์และรูปภาพได้
10.     สามารถใส่สัญลักษณ์พิเศษได้
11.     มีกิจนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ โดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ  3  D
 
 
 
 
การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            หลักความพอประมาณ
1.        ผู้เรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2.        ผู้เรียนใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3.        ผู้เรียนรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรอบคอบและปลอดภัย
4.        ปิดไฟ ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้
5.        ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 
            หลักความมีเหตุผล
1.        มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
2.        ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้
3.        กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และถูกกาลเทศะ
4.        ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน อย่างรอบคอบและปลอดภัย
           
            หลักความมีภูมิคุ้มกัน
1.        ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
2.        มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติ
3.        กล้าแสดงออก หรือซักถามข้อสงสัย อย่างถูกกาลเทศะ และมีเหตุผล
4.        มีความรู้ ความรอบคอบ และความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างดี
 
            เงื่อนไขความรู้
    1.    มีความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง การใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
    2.   ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า ปิดไฟ ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้
                   3.    ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
                   4.    มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
            เงื่อนไขคุณธรรม
1.     ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด
2.     ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ปลอดภัย  ปิดไฟ ทุกครั้งหลังเลิกใช้
3.     มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน
4.     ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม  อาสาช่วยเหลืองานครู และผู้อื่น
5.     มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ  มีกิจนิสัยในการทำงาน                อย่างเป็นระบบ ด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย
 
 
การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3 D  แก่ผู้เรียน
            ด้านประชาธิปไตย
1.        การแสดงความคิดเห็น
2.        การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
                       
            ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
1.   ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด
2.    ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ปลอดภัย  ปิดไฟ ทุกครั้งหลังเลิกใช้
3.    มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน
4.    ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม  อาสาช่วยเหลืองานครู และผู้อื่น
5.     มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ  มีกิจนิสัยในการทำงาน                อย่างเป็นระบบ ด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย
 
              ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
1.        การทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถของตนเอง โดยห่างไกลยาเสพสิ่งเสพติด
2.        ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หาประสบการณ์และค้นหาความรู้ใหม่ๆ ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุและผล                        ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ  3  D
 
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1.     ครูผู้สอนนำตัวอย่างเอกสาร รายงาน แผ่นพับ หรือใบโฆษณา ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามโดยเน้นที่มีลูกเล่นเกี่ยวกับตัวอักษร การตีกรอบข้อความ นักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ความเหมาะสมของแต่ละชิ้นงานที่นำมาเสนอ
2.     นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการตกแต่งข้อความและจัดรูปแบบของเอกสาร
ขั้นสอน
3.     ให้นักศึกษาประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้
4.     นักศึกษาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดโปรแกรม Microsoft Word  ขึ้นมา
5.     นักศึกษา ศึกษาวิธีการกำหนดรูปแบบและขนาดของตัวอักษร ครูผู้สอนให้นักศึกษาเปิดไฟล์เอกสารที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว จากนั้นให้ทดลองกำหนดรูปแบบและขนาดของตัวอักษร ให้ฝึกฝนโดยทั้งใช้เมนูคำสั่ง และแถบเครื่องมือ
6.     นักศึกษา ศึกษาวิธีการจัดวางข้อความและย่อหน้าจากเอกสารที่เปิดอยู่แล้ว ให้นักศึกษาทดลองใช้ปุ่มเครื่องมือจัดข้อความและย่อหน้า นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมในการจัดวางย่อหน้ารูปแบบต่างๆ
7.     นักศึกษา ศึกษาวิธีการตีเส้นกรอบและทำเฉดลายจากเอกสารที่เปิดอยู่แล้ว ให้นักศึกษาตีเส้นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบข้อความ ทดลองเปลี่ยนรูปแบบของเส้นกรอบเป็นแบบต่างๆ นักศึกษาเปรียบเทียบความสวยงามและน่าสนใจ เมื่อก่อนตีกรอบและหลังตีกรอบว่าเป็นอย่างไร
8.     นักศึกษา ศึกษาวิธีการจัดหน้ากระดาษ ครูผู้สอนและนักศึกษาอภิปรายความสำคัญของการกำหนดค่าเริ่มต้น          ในการจัดหน้ากระดาษก่อนเริ่มงานพิมพ์
9.     นักศึกษาทดลองปฏิบัติวิธีการกำหนดขอบกระดาษ การกำหนดขนาดกระดาษ การตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง              การตั้งแท็บ (Tab) และการแทรกเลขหน้า นักศึกษาฝึกปฏิบัติ จนเกิดความชำนาญ ครูผู้สอนตรวจสอบการปฏิบัติและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
10.     นักศึกษาปฏิบัติใบงาน ตามเวลาที่กำหนด โดยทำการบรูณนาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศึกษาพรรณไม้บริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นชิ้นงาน โดยให้จัดทำในรูปแบบของแผ่นพับ คนละ 1 ชิ้นงาน
 
ขั้นสรุปและการประยุกต์
1.     นักศึกษาทำแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 3 และประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินตนเองตามตัวอย่าง            ในหนังสือเรียนเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์
2.     ครูผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปบทเรียน เปิดโอกาสให้ซักถามถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องใด
 
สื่อการเรียนการสอน
1.     หนังสือเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2001-0001)  ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์
2.     เครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
3.     ใบงาน เรื่องการบรูณนาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
การวัดและการประเมินผล
วิธีวัดผล
1.     ตรวจใบงาน
2.     สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล
3.     ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3
4.     ผลงาน แผ่นพับพรรณไม้ที่ศึกษา โดยบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เครื่องมือวัดผล
1.     ใบงาน
2.     แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล
3.     แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

ผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2558 5 อันดับล่าสุด

      ผลงาน เว็บไซต์พรรณไม้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ณัฐภูมิ วิเศษศรี 23/พ.ค./2559
      ผลงาน เว็บไซต์พรรณไม้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ นางสาวกานดา สอนก้อม 23/พ.ค./2559
      ผลงาน เว็บไซต์พรรณไม้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ กาญจนา สอนก้อม 23/พ.ค./2559
      แผ่นพับพืชศึกษาจากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 22/พ.ค./2559
      ทะเบียนพรรณไม้สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 7/เม.ย./2559


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.043569117-8
mail : kaset101@gmail.com website : http://www.rcat.ac.th
เว็ปไซต์นี้สนับสนุน Internet Explorer 11 หรือ Google chrom,Filefox webmaster:laphon.cs@rcat.ac.th