[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 :: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.80.33.183  
ค้นหา   
  
ประวัติวิทยาลัย  
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   แรกก่อตั้งมีฐานะเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมร้อยเอ็ด   สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม   เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2520   โดยมีนายไพทูรย์   นนทลี  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด  เมื่อปี พ.ศ. 2524   ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนสาเกตุนคร  ในวิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด  ในปี พ.ศ. 2537   และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ในปี 2539   และในปัจจุบันสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ตามการปฏิรูประบบราชการของรัฐธรรมนูญ      พุทธศักราช   2540
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด     ตั้งอยู่  เลขที่  235  หมู่  4   ตำบลนิเวศน์ - อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ระหว่าง กิโลเมตรที่  128-129  ถนนแจ้งสนิท เส้นทางร้อยเอ็ด – อุบลราชธานี   อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 520   กิโลเมตร   มีพื้นที่   773   ไร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเปิดสอน  ในปี  2522  จนถึงปัจจุบันได้จัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการผลิตกำลังคนด้านช่างฝีมือ กึ่งฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี เน้นการมีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม   ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคม  จัดการศึกษาตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       พุทธศักราช  2542   ซึ่งวิทยาลัยได้เปิดสอน   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตในระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี หลังอนุปริญญา) ในการเปิดสอนและฝึกอบรม  วิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนและฝึกอบรม  วิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา ตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน ทั้งประเภทวิชาเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม    ช่างอุตสาหกรรม   และบริหารธุรกิจ
ปัจจุบันวิทยาลัยได้เปิดสอนใน  7 แผนกวิชา ได้แก่  แผนกวิชาพืชศาสตร์  สัตวศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร   ประมง    พื้นฐาน   บริหารธุรกิจ   และช่างอุตสาหกรรม    ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งวิทยาลัยฯ   ได้จัดการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อชีวิต    เปิดโอกาสให้บุตรหลานของเกษตรกรที่ยากจน  ได้ศึกษาต่อโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน   ตลอดหลักสูตรการศึกษา  3  ปี    พร้อมจัดสถานที่พักอาศัย   มีทุนอุดหนุนให้ทำโครงการเกษตรคนละ  5,000  บาท/ปี  นอกจากนี้ใน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยได้จัดทำโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาพืชศาสตร์ ร่วมกับ (ARAVA)  INTERNATIONAL CENTER FOR AGRICULTURAL TRAINING ( AICAT ) ประเทศอิสราเอล
สภาพทั่วไปของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯได้จัดทำ Master Farm Plan จัดพื้นที่เป็นสัดส่วน    โดยมีอาคารเรียน      อาคารประกอบจำนวนหนึ่งกระจายตามพื้นที่เป็นสัดส่วนตามสาขาวิชา     บริเวณระหว่างอาคารมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น  สวยงาม  มีเก้าอี้สนามนั่งพักผ่อนอย่างพอเพียง   บ้านพักอาศัยของนักเรียน    นักศึกษาและบุคลากร  จัดเป็นสัดส่วนและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน สภาพพื้นที่ทั่วไปจัดเป็นแปลงพืช   ไม้ผล   ไม้ดอก   พืชผัก   โรงเรือนสัตว์   คอกสัตว์   เป็นต้น  จัดระบบชลประทานเพื่อการเกษตรทั้งการทั้งการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำเพื่อ ป้องกันน้ำท่วม ลักษณะดิน เป็นดินปนทราย ( ดินชุดสันป่าตอง : Sp Series )  การจัดการฟาร์ม เป็นการจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ เพื่อเน้นการบริหารจัดการที่เลี้ยงตนเองได้     เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นฟาร์มสาธิตแก่เกษตรกรผู้สนใจและเป็นสถานที่ฝึก ปฏิบัติงานด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของนักเรียนนักศึกษา เป็นสถานที่ศึกษา ดูงานแก่บุคคลทั่วไป และบริหารด้านวิชาการ  รวมทั้งมีแปลงขยายพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับบริการเกษตรกร  และมีโครงการ  Food  Bank  เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้น ฐานจะเห็นได้ว่า  วิทยาลัยได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบัน พัฒนาผู้เรียน   พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน  มีความรู้  ความสามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เพื่อประกอบอาชีพ หรือช่วยเหลือพัฒนาชุมชนได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม  ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมาวิทยาลัยฯมีส่วนรับใช้สังคมในหลาย ๆ ด้าน  ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสถาบันและชุมชน  เพื่อให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง และชุมชน ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา 1,430 คน  และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น ชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งวิทยาลัยฯได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาและบริหารสถาน ศึกษา ตามที่ได้กำหนด ปรัชญา  ของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.043569117-8
mail : kaset101@gmail.com website : http://www.rcat.ac.th
เว็ปไซต์นี้สนับสนุน Internet Explorer 11 หรือ Google chrom,Filefox webmaster:laphon.cs@rcat.ac.th